Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske Námestie A. Dubčeka 300,072 22 Strážske vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov ( bývala VÚB banka )

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov:
Nebytové priestory v objekte administratívnej budovy Mestského úradu v Strážskom, nachádzajúcej sa na Námestí A. Dubčeka.

Opis nehnuteľnosti: Jedná sa nebytové priestory súpisné číslo 300 – objekt Mestského úradu. Na prenájom je určený:
1. Príručný sklad – 3,27 m²
2. Kancelária riaditeľa – 12,40 m²
3. Banková hala – 69,56 m²
4. Trezor, server – 6,27 m²
5. Šatňa – 3,01 – m²
6. WC zamestnanci – 1,4 m²
7. Predsieň WC – 2,48 m²
8. Kuchynka + príručný sklad – 7,91 m²
9. Zádverie 6,78 + 3,76 m²
10. Bankomat – 3,76 m²
11. Vstup + rampa – 11,05 m² + 10,20 m²
12. Chodník a prístup k bankomatu 2,17 m² + 3,49 m²

Objekt je vykurovaný, je napojený na inžinierske siete /voda, kanalizácia, plyn, elektrina/.

Súťaže sa môžu zúčastniť len uchádzači, ktorých hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie
bankových služieb.
Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia cenová ponuka za prenájom.
Cena za nájom je určená vo výške minimálne 500,00 €/mesačne.

Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, Námestie A. Dubčeka
300, 072 22 Strážske v termíne do 14.2.2019 do 12,00 hod.

Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa 14.2.2019 o 14,30 hod. za účasti uchádzačov,
ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanovenom termíne budú prečítané mená uchádzačov
s oznámením ceny za prenájom.

Viac informácii o obchodno verejnej súťaži sa dočítate na strazske.sk

Zdroj: strazske.sk